Edukacja

Małopolska jest trzecim regionem w Polsce pod względem liczby studentów. Na 33 uczelniach wyższych istniejących na terenie województwa studiuje 212 tys. studentów. Średnio w roku akademickim dyplom ukończenia szkoły wyższej otrzymuje ok. 40 tyś. studentów. Uczelnie wyższe, dostosowując się do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, oferują ciekawe kierunki kształcenia: biotechnologia, IT, inżynieria materiałowa, chemia i inżynieria procesowa, elektronika i telekomunikacja, technologie chemiczne, wzornictwo, ekonomia, finanse i bankowość, zarządzanie i marketing, filologia (angielska, germańska, romańska). Ma to odzwierciedlenie w występującej na terenie Małopolski dużej dostępności wykwalifikowanej siły roboczej.

Koszty pracy w regionie zbliżone są do przeciętnych w kraju. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosi 3317,28 zł i jest niższe o 10% od średniego w kraju (3617,16 zł). Liczba ludności w wieku produkcyjnym w Małopolsce (18-59 lat kobiety i 18-64 lata mężczyźni) na koniec 2010 r. wzrosła w stosunku do roku poprzedniego i wynosiła 2 108 035 osób. W województwie występuje niska w porównaniu do średniej krajowej stopa bezrobocia, która kształtuje się na poziomie 9,9 %, co przekłada się na 136 tyś bezrobotnych.